امروز شنبه 1400/05/02
Skip to main content


مقام معظم رهبری در خصوص تحول و ارتقای علوم انسانی، سخنرانی های متعددی داشته اند که نظر انداختن به این سخنان حکیمانه، خالی از لطف نیست.

ایشان در سخنرانی در تیرماه 1393 در میان جمعی از اساتید دانشگاه در خصوص ضرورت تحول در علوم انسانی آن هم بر مبنای جهان بینی الهی تاکید کردند و چنین بیان داشتند:

 علوم انسانى آن‌وقتى صحیح و مفید و تربیت‌کننده‌ى صحیح انسان خواهد بود و به فرد و جامعه نفع خواهد رساند که براساس تفکّر الهى و جهان‌بینى الهى باشد؛ این امروز در دانشهاى علوم انسانى در وضع کنونى وجود ندارد؛ روى این بایستى کار کرد، فکر کرد.


مقام معظم رهبری در خصوص تحول و ارتقای علوم انسانی، سخنرانی های متعددی داشته اند که نظر انداختن به این سخنان حکیمانه، خالی از لطف نیست.

ایشان در سخنرانی در تیرماه 1393 در میان جمعی از اساتید دانشگاه در خصوص ضرورت تحول در علوم انسانی آن هم بر مبنای جهان بینی الهی تاکید کردند و چنین بیان داشتند:

 علوم انسانى آن‌وقتى صحیح و مفید و تربیت‌کننده‌ى صحیح انسان خواهد بود و به فرد و جامعه نفع خواهد رساند که براساس تفکّر الهى و جهان‌بینى الهى باشد؛ این امروز در دانشهاى علوم انسانى در وضع کنونى وجود ندارد؛ روى این بایستى کار کرد، فکر کرد.

نظر شما

captcha